• Previous
  • Next

Love og vedtægter for Velling Ungdoms- og Idrætsforening
vedtaget på generalforsamling den 22. feb. 2022§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Velling Ungdoms- og Idrætsforening, som kan forkortes til Velling UIF. Foreningen er hjemmehørende i Velling i Ringkøbing/Skjern kommune.
Foreningen er en sammenslutning af Velling Gymnastik- og Idrætsforening og Velling Ungdomsforening.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at fremme det frie, folkelige ungdomsarbejde. Dette søges nået gennem folkelig oplysning, idræt og andet kulturelt arbejde.

§ 3 Hovedorganisationer

Foreningen er tilsluttet følgende hovedorganisationer:

  • DGI- Vestjylland under DGI
  • Dansk Boldspil Union under DIF

I øvrigt kan foreningen være medlem af de hovedorganisationer, som den til enhver tid siddende bestyrelse finder behov for.

§ 4 Medlemskab

Som medlem kan optages enhver, som vil indordne sig under foreningens love og vedtægter, betaler kontingent og ikke er i kontingentrestance eller er træner, holdleder eller bestyrelses/udvalgsmedlem.
Indmeldelse sker ved betaling af den fastsatte kontingent – aktivmedlemsskab eller støttemedlemsskab eller ved at påtage sig leder, holdleder eller bestyrelses/udvalgsposter.
Medlemsskabet fornyes automatisk ved betaling af kontingent.

§ 5 Kontingent

Kontingent for aktive og støtte medlemmer fastsættes af foreningens bestyrelse.

§ 6 Udelukkelse

Bestyrelsen kan med mindst 2/3 flertal udelukke medlemmer, som modarbejder foreningen eller dens formål.
Det eller de udelukkede medlemmer kan få deres sag behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 7 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned, og offentliggøres mindst 10 dage forinden.


Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde mindst 5 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen skal indeholde følgende:

1.    Valg af dirigent og stemmetællere

2.    Formandens beretning om arbejdet i foreningen til godkendelse.

3.    Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

4.    Udvalgenes beretninger

5.    Behandling af indkomne forslag

6.    Valg til

a)    formand, næstformand, kasserer

b)    fodboldudvalg

c)    gymnastikudvalg

d)    andet idrætsudvalg

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

Alle valg skal være skriftlige på forlangende.


Alle beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer, opløsning af foreningen og eksklusion af medlemmer, hvortil der kræves 2/3 af de afgivne stemmer.


Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødte stemmeberettigede.

§ 8 Stemmeret og valgbare

Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 14 år. Stemmeret har endvidere forældre til medlemmer under 14 år, dog kun med én stemme pr. forældrepar.
Valgbar til bestyrelse og udvalg er medlemmer, som er fyldt 16 år, dog skal formand, næstformand og klasserer være myndige. Medlemmer kan nægte at tage imod genvalg efter at have siddet en periode. Medlemmer kan kun sidde i ét udvalg.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 % af foreningens aktive medlemmer fremsender skriftlig begæring herom. Den skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den ordinære generalforsamling. Den skal afholdes senest 4 uger efter at krav herom er modtaget.

§ 10 Foreningens ledelse.

Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 7 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer samt 3 udvalgsformænd og eventuelt et menigt medlem.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller kassereren. Ved afstemning afgøres enkeltsager ved simpel stemmeflerhed, ved stemmelighed er forslaget forkastet.


Foreningen tegnes ved underskrift af formand og kasserer i forening eller ved formand eller kasserer i forening med et bestyrelsesmedlem.

Til aktivitetsudvalgene vælges følgende:

  • Fodboldudvalget minimum 4 medlemmer og 1 suppleant
  • Gymnastikudvalget minimum 4 medlemmer og 1 suppleant
  • Andet idrætsudvalg minimum 4 medlemmer og 1 suppleant

Medlemmer af bestyrelsen og udvalgene er valgt for en 2-årig periode.
I lige år vælges formand og menigt medlem og i ulige år vælges næstformand og kasserer - ved direkte valg.


Til udvalg med 4 medlemmer vælges der skiftevis 2 og 2 medlemmer.
Suppleanter til udvalgene vælges for 1 år ad gangen og er de, som har opnået flest stemmer efter de valgte, forudsat de ikke er valgt til andre udvalg.

Udvalgene konstituerer sig selv, og formanden for aktivitetsudvalgene indtræder i bestyrelsen. Er udvalgsformanden forhindret indtræder en anden fra udvalget i bestyrelsen.


Blandt de 3 udvalgsformænd vælger bestyrelsen en suppleant til de øvrige bestyrelsesposter (formand, næstformand, kasserer) indtil ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.


Endvidere vælges der for en 2-årig periode 2 revisorer. Heraf afgår en hvert år, første gang ved lodtrækning. For en 1-årig periode vælges 1 revisorsuppleant.


Såfremt et medlem af bestyrelse/udvalg eller en revisor udtræder inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten, som derefter sidder det afgåede medlems periode ud.

Bestyrelsen kan mellem 2 generalforsamlinger nedsætte nye aktivitetsudvalg og lade formanden indtræde i bestyrelsen, men disse valg gælder kun til førstkommende ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg eller overdrage enkelte medlemmer særlige arbejdsopgaver indenfor foreningen.

Kassereren fører kassebog over foreningens indtægter og udgifter. Beslutningsreferater føres og arkiveres af bestyrelsen.
 Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når det eller et af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det og/eller minimum 4 gange årligt.

§ 11 Regnskabsår og kontingentrestancer

Foreningens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.


På den ordinære generalforsamling skal det reviderede regnskab foreligge skriftligt til alle deltagere i generalforsamlingen.

Alle kontingentrestancer skal være indbetalt inden 15. november.

§ 12 Lovændringer

Ændringer af nærværende love kan vedtages på enhver ordinær og ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt, og mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer derfor.

§ 13 Opløsning

Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer på 2 ekstraordinære generalforsamlinger med 14 dages mellemrum stemmer derfor.

Eventuel formue skal fordeles efter generalforsamlingens bestemmelser, dog således at den anvendes til de i § 2 nævnte formål i Velling i Ringkøbing-Skjern kommune.

Ændringer af nærværende love og vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamlingen i Velling den 9.11.2021.

Nyheder

Fotos

L22-opvisning-sommertraef

L22-opvisning-sommertraef L22-opvisning-sommertraef L22-opvisning-sommertraef L22-opvisning-sommertraef L22-opvisning-sommertraef L22-opvisning-sommertraef L22-opvisning-sommertraef L22-opvisning-sommertraef L22-opvisning-sommertraef L22-opvisning-sommertraef L22-opvisning-sommertraef L22-opvisning-sommertraef L22-opvisning-sommertraef L22-opvisning-sommertraef

Mølleløb / Mudrace 2022

Mølleløb / Mudrace 2022 Mølleløb / Mudrace 2022 Mølleløb / Mudrace 2022 Mølleløb / Mudrace 2022 Mølleløb / Mudrace 2022 Mølleløb / Mudrace 2022 Mølleløb / Mudrace 2022 Mølleløb / Mudrace 2022 Mølleløb / Mudrace 2022 Mølleløb / Mudrace 2022 Mølleløb / Mudrace 2022 Mølleløb / Mudrace 2022 Mølleløb / Mudrace 2022 Mølleløb / Mudrace 2022